ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2020 FOTO-VIDEO PROTOCOL 

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het Evenement: Sloterplas Festival (2020) Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door Stichting DW-RS. DEFINITIE

● Stichting DWRS, Stichting Marmoucha en Stichting 24-karaat hierna te noemen organisatie.

● Locatie, daar waar het evenement van de organisatie plaatsvindt.

● Evenement; het evenement waar de deelnemer zich voor heeft ingetekend via Google Form of via de mail: het Sloterplas Festival.

● Deelnemer, persoon of onderneming die zich heeft ingeschreven voor het evenement.

INSCHRIJVING

● Inschrijving gaat uitsluitend digitaal.

● Deze digitale inschrijving vertegenwoordigen dezelfde verplichtingen als een schriftelijk contract.

● Inschrijving biedt recht op deelname nadat aan alle voorwaarden zijn voldaan.

● Speciale wensen buiten de inschrijvingslijst worden zoveel mogelijk nagekomen, we kunnen echter daarop geen garanties geven.

● Alle tarieven zijn exclusief BTW.

ANNULERING 

● Inschrijving is niet vrijblijvend en dient op tijd geannuleerd te worden.

● Annulering kan aangetekend per post of per mail. Pas na een annuleringsbevestiging van de organisatie via de mail, is de annulering ook definitief.

● Bij annulering vanaf 0 tot 14 dagen voorafgaande aan het evenement is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

● Bij annulering tussen 28 tot 14 dagen voorafgaand aan het evenement is 50% van factuurbedrag verschuldigd.

● Indien al is betaald vindt restitutie binnen 48 uur plaats. BETALING

● Na inschrijving wordt een factuur opgestuurd met een betalingstermijn.

● Niet op tijd betalen binnen deze termijn betekent geen deelname garantie.

● Ook zonder deelname garantie blijft inschrijving en dus ook betalingsverplichting van kracht. ● Betalingen uitsluitend via de bank onder vermelding van het juiste factuurnummer.

● Alle (incasso-) kosten door niet tijdige betaling zijn voor rekening van de inschrijver.

VOORWAARDEN VOOR AANVANG 

● Een week voor aanvang worden de laatste instructies verstuurd.

● Laden en lossen alleen zonder de doorgang van anderen te hinderen.

● De lostijd is maximaal 60 minuten.

● Standplaats wordt toegewezen op de dag zelf bij aankomst.

● Alleen verkoop auto’s/wagens met parkeerontheffing mogen blijven staan.

● Standplaatsen die 1 uur voor aanvang nog leeg blijven vervallen aan de organisatie.

● Standplaats is op persoonlijke naam/bedrijf en kan niet doorgegeven worden aan anderen.

● Standplaatskosten is voor 1 bedrijf en kan niet gedeeld worden met anderen.

● Deelname is gebaseerd op het aangegeven aanbod. Het is niet toegestaan met ander aanbod te komen dan afgesproken, tenzij dit schriftelijk is toegezegd.

● Bij het aanbieden van een niet vooraf afgesproken artikel kan de organisatie u verplichten dit artikel uit de kraam te verwijderen en verkoop hiervan te staken.

AFGELASTING / AANPASSINGEN 

● Bij calamiteiten, of andere onvoorziene omstandigheden kan het evenement worden afgelast.

● Deelnemers zijn verplicht om de aanwijzingen van overheidsdiensten direct op te volgen.

● Deelnemers zijn verplicht de instructies van de marktmeester van het evenement op te volgen.

● Deelnemers zijn niet vrij in het starten of staken van hun activiteiten.

● Hitte, regen, vorst en sneeuw zijn in principe geen reden tot afgelasten van het evenement.

● De organisatie beslist altijd in overleg met overheid en zal deelnemers daar indien nodig in betrekken.

● Bij voortijdige annulering, indien de situatie dit toelaat, worden alle deelnemers per e-mail en/of sms op de hoogte gebracht.

● Het staat de organisatie vrij naar een alternatieve locatie uit te wijken indien dit nodig is.

● De organisatie bepaald de plaatsing van deelnemers en is ook vrij om eerdere toezeggingen aan te passen.

TIJDENS OPBOUW 

● Doorgaande route van 3,5 meter altijd vrij houden voor calamiteiten diensten.

● Schade aan voorzieningen van organisatie of gemeente worden in rekening gebracht.

● Gebruik van nagels en andere bevestigingsmiddelen met blijvende sporen zijn verboden.

● Muziek of ander geluid kan uitsluitend in overleg en na toestemming van de organisatie.

● Deelnemer zorgt zelf voor een veilige en waterbestendige inrichting van zijn standplaats.

● Deelnemer is verantwoordelijk voor een veilige werk- en verkoopomgeving.

● Alle spullen die op het evenement worden gebruikt moeten voldoen aan de brandweer eisen.

● Deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende evenementen regels   https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/evenement/.

● Standplaats ruimte is gebonden aan de gehuurde oppervlakte. Uitbreiding is alleen mogelijk na toestemming en tegen extra kosten.

ENERGIE

● Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste energie opgave.

● Bijzondere stekkeraansluitingen (16A / 32A) moeten vooraf gemeld worden.

● Aanpassing in stroom opgave kan tot een week voor aanvang.

● Bij meer afname 7 dagen voor aanvang wordt €10,- extra kosten gerekend.

● Stroompunt wordt geleverd op maximaal 50 mt. van de standplaats.

● Deelnemer zorgt zelf voor verlengsnoer van standplaats naar stroompunt.

● Aansluiting vanaf stroompunt naar eigen apparatuur uitsluitend met goedgekeurde kabels.

● Haspels moeten altijd volledig uitgerold zijn om oververhitting te voorkomen.

● Aangesloten apparatuur moet veilig en gekeurd zijn.

● Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade dat voortkomt uit ondeugdelijk materiaal.

● Schade dat voortkomt uit het gebruik van niet deugdelijk materiaal wordt op de veroorzaker verhaald.

● Organisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van stroomuitval.

TIJDENS DE MARKT

● Aanwijzingen van organisatie worden altijd stipt en onmiddellijk opgevolgd.

● Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie.

● Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

● Standplaats mag nooit onbeheerd achter blijven. Kosten en risico’s die daaruit voortkomen zijn geheel voor rekening van de standplaatshouder.

● Standplaats moet altijd netjes en opgeruimd zijn.

AFVAL

● Deelnemer beschikt zelf over een afvalbak voor bezoekers van minimaal 100 lt.

● Bij het ontbreken wordt een rolcontainer van 240 lt. a € 10,- geleverd en afgerekend.

● De container/afvalbak moet duidelijk zichtbaar voor de standplaats kraam geplaatst zijn.

● Als deze vol is dient de deelnemer dit tijdig te legen. AANBOD

● Het aanbod van inschrijving is hetzelfde als het aanbod op de dag zelf.

● Wisselen van aanbod alleen in overleg en na schriftelijke toestemming.

● Drank verkoop alleen voor deelnemers die daar toestemming voor hebben.

● Er mag geen gebruik worden gemaakt van wegwerp plastic, zoals plastic tasjes, bekertjes, bordjes en bestek. Alternatieven zijn bijvoorbeeld karton of composteerbaar bioplastic.

● Bij verkoop zonder toestemming worden vergunningskosten en afdracht kosten in rekening gebracht voor non-alcohol is dat € 250,- en voor alcohol is dat € 750,-.

● Daarnaast kan een boete van handhaving wegens alcoholverkoop zonder vergunning worden uitgeschreven.

ALCOHOL

● Voor het schenken van (licht) alcoholische dranken is een vergunning van de organisatie verplicht.

● Voor het schenken van alcohol wordt per evenement apart de afkoopsom bepaald en/of afdrachtpercentage.

● Schenken van alcohol alleen in aanwezigheid van de vergunninghouder die beschikt over een diploma sociale hygiëne.

● Bewijs sociale hygiëne en paspoort /rijbewijs moet altijd getoond kunnen worden bij controle.

● Het verkopen, mixen of schenken van sterke drank, alcoholpercentage 15% of meer, is ten strengste verboden en wordt beboet.

● Verstrekkers van alcoholische drank zijn bekend met de NIX regels en handhaven deze ook.   https://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2017-12-31

● Sancties opgelegd door handhavers van de overheid komen ten laste van de deelnemer zelf. NON ALCOHOL

● Deelnemers die food aanbieden mogen in principe geen drank aanbieden.

● Alleen met toestemming van de organisatie kan daarop worden afgeweken.

● Bij verkoop van drank zonder toestemming, wordt de voorraad in beslag genomen en worden automatisch de kosten van afkoop in rekening gebracht van minimaal € 200,-.

VEILIGHEID

● Bij BBQ, bak, braad apparatuur gelden evenement voorschriften van de gemeente. https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/evenement/):

● Hitte bronnen nooit opstellen onder of in de nabijheid van luifels, parasols e.d.

● Hitte bronnen altijd op een vlakke stabiele onbrandbare ondergrond plaatsen.

● Apparatuur alleen met deugdelijke slangklemmen bevestigen en met een goedgekeurde hogedrukslang aangesloten aan de drukhouder.

● Er zijn één of meer brandwerende deksels en brandwerende dekens aanwezig.

● Er is een CO2-blusser aanwezig van minimaal 6 kilo, voorzien van een jaarlijks rijkskeurmerk met een aantoonbaar keuringsbewijs.

● Het gebruik van LPG is ten strengste verboden.

● Maximaal 2 gevulde drukhouders, door AKI goedgekeurd, worden op een veilige en goed geventileerde plaats en buiten het bereik van onbevoegden opgesteld en gezekerd tegen omvallen.

● Bij op diesel gestookte motoren of verwarming worden beschermende maatregelen genomen.

HYGIËNE / HACCP

● Bij etenswaar moet u voldoen aan de eisen van horecawet (in bijzonder m.b.t. de HACCP).

● Voor meer info kijk op Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Horeca (www.nvwa.nl). ● Etenswaar moeten voldoende gekoeld zijn.

● U moet zelf beschikken over een voedselwaren (kern)thermometer.

● U moet beschikken over een handwas voorziening met desinfecterende zeep.

● U dient gebruik te maken van handschoenen bij het bereiden en serveren van voedsel.

NA AFLOOP

● De standplaats en directe omgeving rondom moet schoon opgeleverd worden.

● Afval en spullen dient u zelf mee te nemen indien er geen plaats meer is in de container.

● Het is verboden afval naast de container te plaatsen.

● Uiterlijk 2 uur na afloop moet uw kraam / standplaats weer vrij zijn.

VERZEKERING

● Alle deelnemers zijn verplicht een eigen toepasselijke WA verzekering af te sluiten.

EIGEN RISICO

● De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.

AANSPRAKELIJKHEID

● De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan personen of goederen.

● U neemt deel aan het evenement op eigen risico.

● De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, elektronische storing, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie ook.

● De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen en exploitatie. ● De organisatie levert kramen van 4.15 x 1.10 meter met planken en zeil tenzij anders aangegeven.

● De organisatie draagt, indien nodig, zorg voor toiletvoorzieningen.

● De organisatie behoudt het recht om deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

● Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.

● Alle informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door de organisatie geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

OVERIGE

● Deelnemers zijn handelingsbekwame natuurlijke personen van 18 jaar of ouder en beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats.

● Deelnemers kunnen zich legitimeren door een geldig Nederlands paspoort of een geldige gemeentelijke identiteitskaart, of een geldig vreemdelingendocument, afgegeven door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waaruit een geldige verblijfstitel voor Nederland blijkt en de vergunning dat met zelfstandig mag werken, dit geldt ook voor EU ingezetenen.

VERKLARING FOTO-VIDEO PROTOCOL

● Deelnemers gaan akkoord met het foto- video protocol van het Sloterplas Festival. Foto’s en beelden die worden gemaakt voor, tijdens en na het Sloterplas Festival, kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Deelnemers hebben te allen tijde het recht om toestemming in te trekken door bezwaar aan te tekenen.